این نمایشگاه بین المللی تبریز در منطقه آزاد ارس برگزار شد که از کشورهای منطقه نیز به این نمایشگاه آمده بودند.

در آخر نمایشگاه لوح سپاس از تولید کننده برتر سال در شاخه تولیدات کشاورزی اورگانیک (طبیعی) به شرکت تولیدات کشاورزی سرچین تعلق گرفت.